Spis treści

Skrócone Warunki Sprzedaży Hurtowej

Wszystkie ceny w naszej ofercie są cenami NETTO.

Wystawiamy faktury VAT do cen netto – należy doliczyć podatek w wysokości 8%.

Warunki poniższe dotyczą sprzedaży na rynku polskim.

1. Zamówienia

ZAMÓWIENIA oraz zapytania prosimy składać pisemnie poprzez email bądź fax. Przy większych zamówieniach rezerwacja materiału następuje po wpłacie 20% wartości potwierdzonego zamówienia.

2. Ceny hurtowe

 • W Szkółce MŁODYCH roślin w pojemnikach P9 – zakup minimum 96 sztuk roślin w P9 z odmiany i wartości zamówienia większej niż 2000 zł., w pozostałych przypadkach do cen hurtowych przy zamówieniach poniżej 96 szt. należy doliczyć +20%.
 • W Szkółce DOROSŁYCH roślin w pojemnikach – zakup minimum 10 sztuk roślin dorosłych z odmiany (nie dotyczy roślin w pojemnikach C5 i większych) i wartości zamówienia większej niż 2000 zł., w pozostałych przypadkach do cen hurtowych należy doliczyć +50%.

3. Etykiety

Na życzenie klienta za dodatkową opłatą etykietujemy każdą roślinę etykietą z nazwą rośliny i kodem kreskowym. Możliwa także kolorowa etykieta ze zdjęciem rośliny. Dotyczy roślin zakupionych w Szkółce DOROSŁE rośliny w pojemnikach.

4. Płatności

 • Nowy klient przy zamówieniach roślin reguluje należność przedpłatą lub gotówką przy odbiorze towaru. Stali klienci po wcześniejszym ustaleniu, mają możliwość płatności z odroczonym terminem.
 • Płatność gotówką w Szkółce MŁODYCH roślin w pojemniku P9 możliwa maksymalnie do kwoty 15 000 zł.

5. Rabaty

 • W Szkółce MŁODYCH roślin w pojemnikach P9 rabaty ustalane są indywidualnie.
 • W Szkółce DOROSŁYCH roślin w pojemnikach rabaty udzielane są klientom, którzy zakupili rośliny o jednorazowej wartości powyżej:
 • 7000 zł     – rabat 3%,
 • 10 000 zł  – rabat 5%,
 • 15 000 zł  – rabat 8%
 • 25 000 zł – rabat 10%

Najwyższy rabat uzyskany w danym roku obowiązuje przez cały rok, niezależnie od wielkości kolejnych zamówień, ale przy spełnieniu warunków zakupów hurtowych.

Rabaty dotyczą klientów, którzy za zamówienie dokonali przedpłaty na konto lub płacą gotówką przy odbiorze.

Rośliny będące w promocji nie podlegają rabatom.

 • W Szkółce DUŻYCH roślin z gruntu rabaty ustalane są indywidualnie.

6. Transport

TRANSPORT jest możliwy w dowolne miejsce Polski. Warunki transportu pozostają do indywidualnego ustalenia z klientem.

7. Sprzedaż w sezonie odbywa się w godzinach od 8 do 17 (oprócz niedziel i świąt).

8. Oferta nasza nie obejmuje wielu gatunków i odmian posiadanych w niewielkich ilościach, które dostępne są w sprzedaży na początku sezonu.

9. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen w trakcie sezonu.

10. Powyższe warunki sprzedaży są skrótem najważniejszych informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży znajdującymi się poniżej.

Ogólne Warunki Sprzedaży Hurtowej

§1 Definicje

Dla celów niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wprowadza się następujące definicje:

 • Szkółka – oznacza szkółkę należącą do grupy Szkółki Roślin Ozdobnych Ważyńscy.
 • Klient – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która zawarła ze Szkółką umowę cywilnoprawną w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Szkółki polegającej na sprzedaży Towarów.
 • Strony – oznacza Klienta i Szkółkę.
 • Konsument – oznacza Klienta, który jest osobą fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 • Przedsiębiorca – oznacza Klienta, który nie jest Konsumentem.
 • Towar/Towary – rośliny oferowane przez Szkółkę do sprzedaży. Towarem nie jest świadczenie usług pielęgnacyjnych, doradczych, projektowych, transportowych przez Szkółkę.
 • Siedziba Szkółki – Śleszyn ul. Kasztanowa 40.
 • Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) – niniejszy dokument.

§2 Uwagi ogólne

 1. OWS stanowią integralną część wszelkich umów zawartych pomiędzy Szkółką, a Klientem. Uważa się, że OWS są wiążące w momencie zawarcia umowy pomiędzy Stronami. Poprzez zawarcie umowy pomiędzy Stronami rozumie się tryb składania zamówienia, o którym mowa w §2 OWS.
 2. OWS mają charakter przeważający, co oznacza, iż z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych poprzez odpowiednie postanowienia OWS, wyłącza się stosowanie innych warunków, umów, przepisów, które pozostają w sprzeczności z postanowieniami OWS.

§3 Zamówienia

 1. Zamówienia składne są pisemnie, za pomocą faksu albo poczty elektronicznej. Klient uprawniony jest do złożenia zamówienia ustnie w siedzibie Szkółki pod warunkiem, że Szkółka wyrazi na to zgodę i niezwłocznie przystąpi do realizacji zamówienia. 
 2. Zamówienie składane jest stosownie do dostępności Towarów.
 3. Od momentu złożenia zamówienia Klient jest związany zamówieniem.
 4. Ustala się następującą procedurę składania zamówienia:
  a. Klient składa Szkółce zapytanie dotyczące dostępności interesujących go Towarów;
  b. w odpowiedzi na zapytanie Szkółka przedstawia informację dotyczącą dostępności Towarów, cen poszczególnych Towarów, terminów realizacji zamówienia. Szkółka związana jest informacjami wskazanymi w zdaniu poprzednim przez okres 3 dni od dnia złożenia odpowiedzi na zapytanie;
  c. w oparciu o informacje uzyskane zgodnie z postanowieniami wskazanymi w lit. b) Klient może złożyć zamówienie;
  d. po uzyskaniu zamówienia Szkółka zobowiązana jest do potwierdzenia realizacji zamówienia. Szkółka wolna jest od obowiązku potwierdzenia zamówienia w sytuacji złożenia przez Klienta zamówienia ustnie i niezwłocznego przystąpienia do realizacji zamówienia.
 5. Potwierdzenie realizacji zamówienia następuje w taki sposób, w jaki zamówienie zostało złożone przez Klienta, lub w inny wybrany przez Szkółkę.
 6. Procedura składania zamówienia wskazana w ust 4 lit a)-d) OWS nie ma zastosowania, gdy Klient składa zamówienie ustnie w siedzibie Szkółki pod warunkiem, że Szkółka wyrazi na to zgodę i niezwłocznie przystąpi do realizacji zamówienia.

§4 Cena i warunki płatności

 1. Wszelkie płatności z tytułu zakupu Towarów dokonywane są przez Klienta w walucie polskiej po doliczeniu niezbędnych podatków, w tym podatku od towarów i usług (Cena). Ceny Towarów podawane są przez Szkółkę zarówno w wartości netto jak i brutto.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny za Towar, a także jeśli Towar ma być na zlecenie Klienta transportowany do miejsca wskazanego przez Klienta nie będącego miejscem Siedziby Szkółki zgodnie z postanowieniami §5OWS, Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów transportu.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień §4 ust. 5 OWS zapłata Ceny następuje w momencie wydania Towaru. Na potrzeby ustalenia obowiązku zapłaty Ceny uznaje się, że w razie dostarczania Towaru w inne miejsce niż miejsce Siedziby Szkółki, momentem wydania Towaru jest moment dostarczenia Towaru na miejsce wskazane przez Klienta.
 4. Strony mogą ustalić inny tryb zapłaty Ceny niż wskazany w §4 ust. 3 OWS, w szczególności ustalić, że zapłata Ceny nastąpi po wydaniu Towaru. Ustalenie innego niż wskazany w §4 ust 3 OWS trybu zapłaty nastąpi w oparciu o odrębne ustalenia dokonane pomiędzy Stronami.
 5. Klient pozostaje w zwłoce z zapłatą Ceny, jeśli nie uiści całości Ceny w terminie wskazanym w §4 ust 3 OWS lub w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami §4 ust 4 OWS. W razie zwłoki z zapłatą Ceny Szkółka uprawniona jest do:
  a. dochodzenia odsetek ustawowych za zwłokę;
  b. odstąpienia od umowy po uprzednim wezwaniu do zapłaty Klienta pozostającego w zwłoce.
 6. W razie pogorszenia się sytuacji finansowej Klienta, lub w razie gdy Klient po wykonaniu wcześniejszego zamówienia pozostawał lub pozostaje w zwłoce z zapłatą Ceny, Szkółka jest uprawniona do:
  a. wstrzymania dostawy lub wstrzymania wydania Towaru do czasu zapłaty całości Ceny, lub
  b. żądania odpowiednich zabezpieczeń, lub
  c. odstąpienia od umowy bez ponoszenia z tego tytułu negatywnych konsekwencji.

§5 Odbiór Towaru, transport, opakowanie

 1. Poza przypadkami uzgodnionymi pomiędzy Stronami, Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru w miejscu Siedziby Szkółki.
 2. Na zasadzie wzajemnych uzgodnień Strony mogą ustalić warunki i zasady transportu Towaru w miejsce wskazane przez Klienta poza Siedzibą Szkółki. Ustalenie warunków i zasad transportu następuje na mocy odrębnej umowy.
 3. Szkółka zobowiązana jest do sprzedawania Towaru w należytym opakowaniu odpowiadającym właściwościom Towaru. Poprzez właściwe opakowanie uznaje się umieszczenie Towaru w donicy odpowiadającej wielkości Towaru, a także zabezpieczenie Towaru przed uszkodzeniem na czas transportu. 
 4. Kupujący ponosi koszt opakowań dodatkowych (skrzynki, skrzynio palety, palety) niezbędnego do prawidłowego transportowania roślin. Dopuszcza się możliwość zwrotu opakowań o ile ich stan nie uległ pogorszeniu.

§6 Wymiary, różnice

 1. Wszystkie wymiary Towarów podane są orientacyjnie, dopuszcza się odchylenie od podanych wymiarów w wysokości +/- 10 %.
 2. Dopuszcza się różnice pomiędzy roślinami wchodzącymi w skład tego samego gatunku Towaru spowodowane faktem naturalnie występujących różnic w ramach tego samego gatunku.

§7 Odpowiedzialność za wady Towaru

 1. Z uwagi na fakt, iż Towarami są rośliny żywe wymagające dokonywania odpowiedniej pielęgnacji po wydaniu Towaru, Szkółka ponosi odpowiedzialność za wady Towaru jedynie w zakresie wskazanym w §7 ust 1 lit a)-b) OWS. Szkółka ponosi odpowiedzialność w zakresie:
  a. sprzedany Towar odpowiada nazwie, gatunkowi i rozmiarowi, oraz
  b. sprzedany Towar w momencie sprzedaży jest rośliną żywą, zdrową, wolną od chorób oraz szkodników.
 2. W sytuacji gdy Towar będzie pielęgnowany przez podmioty profesjonalne, Szkółka może rozszerzyć zakres swojej odpowiedzialności na okoliczności inne niż wskazane w §7 ust 1 OWS po wcześniejszych uzgodnieniach z Klientem.
 3. Szkółka wolna jest od odpowiedzialności w granicach siły wyższej. Poprzez siłę wyższą rozumie się także, lecz nie wyłącznie: suszę, mróz oraz zaatakowanie Towaru przez szkodniki.
 4. W przypadku niezgodności Towaru z umową Szkółka stosownie do swojego wyboru zobowiązana jest bądź do naprawy Towaru, lub do wymiany Towaru na nowy wolny od wad.
 5. Klient będący przedsiębiorcą zobowiązany jest do zbadania otrzymanego/odebranego Towaru oraz w razie wystąpienia jakichkolwiek wad, za które Szkółka ponosi odpowiedzialność, Klient zobowiązany jest niezwłocznie lecz w terminie nie późniejszym niż 3 (trzy) dni robocze do zgłoszenia Szkółce na piśmie faktu wystąpienia wad i rodzaju wad. W przypadku gdy Klient jest konsumentem zgłoszenie wad następuje stosowanie do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie kodeksu cywilnego. 
 6. Odpowiedzialność Szkółki wygasa, w takim zakresie w jakim na skutek zmian dokonanych przez Klienta powstałych na skutek nieudanej próby usunięcia wad Towaru, Towar uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu. Odpowiedzialność Szkółki nie powstaje, gdy przyczyną uszkodzenia lub zniszczenia Towaru była wadliwa pielęgnacja Towaru przez Klienta.

§8 Odpowiedzialność

 1. Szkółka ponosi odpowiedzialność jedynie w granicach odpowiedzialności za zawinione działania. Szkółka nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe i pogodowe, które uniemożliwiły realizację zamówienia. 

§9 Dane osobowe

 1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Klientów Szkółki oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Szkółkę.
 2. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§10 Postanowienia ogólne

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Towary prezentowane przez Szkółkę nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Szkółka zastrzega sobie możliwość zmiany cen w trakcie sezonu.
 4. Jeśli jakikolwiek postanowienia lub część postanowień zawartych w OWS okażą się być postanowieniami nieważnymi, nie powoduje to nieważności OWS, takie postanowienia zostają zastąpione przez ważne postanowienia.
 5. Niniejsze OWS obowiązują od 01 sierpnia 2012 roku.