Spis treści

Skrócone Warunki Sprzedaży Hurtowej

Postanowienia ogólne

1. Warunki poniższe dotyczą sprzedaży na rynku polskim.

2. Sprzedaż w sezonie odbywa się w godzinach od 8 do 17 (oprócz niedziel i świąt).

3. Oferta nie obejmuje wielu gatunków i odmian posiadanych w niewielkich ilościach, które dostępne są w sprzedaży na początku sezonu.

4. Wystawiamy faktury VAT do cen netto.

5. Poniższe warunki sprzedaży są skrótem najważniejszych informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży znajdującymi się poniżej.

1. Zamówienia

Zamówienia oraz zapytania prosimy składać pisemnie poprzez e-Mail bądź fax (KONTAKT). Rezerwacja materiału następuje po wpłacie 20% wartości potwierdzonego zamówienia.

2. Ceny hurtowe

1. Wszystkie ceny w ofercie są cenami NETTO. 

2. Wszelkie płatności z tytułu zakupu towaru dokonywane są przez Klienta w walucie polskiej, po doliczeniu podatku od towarów i usług (VAT), wynoszącego 8%.

3. Ceny hurtowe obowiązują:

 • w Szkółce MŁODYCH roślin w pojemnikach P9: zakup minimum 96 szt. roślin w P9 z odmiany i wartości zamówienia większej niż 2000 zł. W pozostałych przypadkach do cen hurtowych doliczane jest 20% wartości ceny.
 • w Szkółce DOROSŁYCH roślin w pojemnikach: min. 10 szt. roślin z odmiany w pojemnikach od C1 do C3, min. 3 szt. roślin z odmiany w pojemnikach od C5 do C7,5, wartości zamówienia większej niż 2000 zł NETTO. W pozostałych przypadkach do cen hurtowych doliczane jest 50% wartości ceny.
 • w Szkółce DUŻYCH roślin z gruntu: wartości zamówienia większej niż 3000 zł NETTO, przez podmioty zajmujące się zawodowo branżą ogrodniczą. W pozostałych przypadkach do cen hurtowych doliczane jest 50% wartości ceny. 

4. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen w trakcie sezonu.

3. Etykiety

W Szkółce DOROSŁYCH roślin w pojemnikach:

1. Standardowo do 1 rośliny na 10 sztuk z odmiany dołączana jest 1 etykieta paskowa zawierająca pełną nazwę łacińską produktu.

W Szkółce DUŻYCH roślin z gruntu:

1. Standardowo do każdej rośliny dołączana jest etykieta paskowa zawierająca pełną nazwę łacińską produktu wraz z jej rozmiarem oraz wskazaniem czy posadzona została w pojemniku, czy jest bezpośrednio kopana z gruntu. Wyjątek stanowią powtarzalne rośliny żywopłotowe do których standardowo dołącza się 1 etykietę do co 10 sztuki. 

2. Na życzenie klienta, za dodatkową opłatą, możliwe jest etykietowanie etykietą paskową każdej rośliny.

3. Na życzenie klienta możliwe jest zmodyfikowanie treści występującej na etykiecie paskowej.

4. W większości, rośliny liściaste, owocowe oraz byliny etykietowane są kolorowymi etykietami, które dołączane są do każdej sztuki z odmiany.

5. Szczegóły dot. dostępności etykiet kolorowych posiada Sprzedawca Szkółki.

4. Płatności

 • Nowy klient przy zamówieniach roślin reguluje należność przedpłatą lub gotówką przy odbiorze towaru. Stali klienci po wcześniejszym ustaleniu, mają możliwość płatności z odroczonym terminem.
 • Płatność gotówką w Szkółce MŁODYCH roślin w pojemniku P9 możliwa maksymalnie do kwoty 15 000 zł.

5. Rabaty

1. W Szkółce MŁODYCH roślin w pojemnikach P9 oraz Szkółce DUŻYCH roślin z gruntu rabaty ustalane są indywidualnie.

2. W Szkółce DOROSŁYCH roślin w pojemnikach rabaty udzielane są klientom, którzy zakupili rośliny o jednorazowej wartości powyżej:

 • 7000 zł     – rabat 3%,
 • 10 000 zł  – rabat 5%,
 • 15 000 zł  – rabat 8%
 • 25 000 zł – rabat 10%

3. Najwyższy rabat uzyskany w danym roku obowiązuje przez cały rok, niezależnie od wielkości kolejnych zamówień, ale przy spełnieniu warunków zakupów hurtowych.

4. Rabaty dotyczą klientów, którzy za zamówienie dokonali przedpłaty na konto lub płacą gotówką przy odbiorze.

5. Rośliny będące w promocji nie podlegają rabatom.

6. Transport

Transport możliwy jest w dowolne miejsce Polski, przy czym warunki transportu pozostają do indywidualnego ustalenia z klientem.

Ogólne Warunki Sprzedaży Hurtowej

§1 Definicje

Dla celów niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wprowadza się następujące definicje:

 • Szkółka – oznacza szkółkę należącą do grupy Szkółki Roślin Ozdobnych Ważyńscy.
 • Klient – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która zawarła ze Szkółką umowę cywilnoprawną w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Szkółki polegającej na sprzedaży Towarów.
 • Strony – oznacza Klienta i Szkółkę.
 • Konsument – oznacza Klienta, który jest osobą fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 • Przedsiębiorca – oznacza Klienta, który nie jest Konsumentem.
 • Towar/Towary – rośliny oferowane przez Szkółkę do sprzedaży. Towarem nie jest świadczenie usług pielęgnacyjnych, doradczych, projektowych, transportowych przez Szkółkę.
 • Siedziba Szkółki – Śleszyn ul. Kasztanowa 40.
 • Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) – niniejszy dokument.

§2 Uwagi ogólne

 1. OWS stanowią integralną część wszelkich umów zawartych pomiędzy Szkółką, a Klientem. Uważa się, że OWS są wiążące w momencie zawarcia umowy pomiędzy Stronami. Poprzez zawarcie umowy pomiędzy Stronami rozumie się tryb składania zamówienia, o którym mowa w §2 OWS.
 2. OWS mają charakter przeważający, co oznacza, iż z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych poprzez odpowiednie postanowienia OWS, wyłącza się stosowanie innych warunków, umów, przepisów, które pozostają w sprzeczności z postanowieniami OWS.

§3 Zamówienia

 1. Zamówienia składne są pisemnie, za pomocą faksu albo poczty elektronicznej. Klient uprawniony jest do złożenia zamówienia ustnie w siedzibie Szkółki pod warunkiem, że Szkółka wyrazi na to zgodę i niezwłocznie przystąpi do realizacji zamówienia. 
 2. Zamówienie składane jest stosownie do dostępności Towarów.
 3. Od momentu złożenia zamówienia Klient jest związany zamówieniem.
 4. Ustala się następującą procedurę składania zamówienia:
  a. Klient składa Szkółce zapytanie dotyczące dostępności interesujących go Towarów;
  b. w odpowiedzi na zapytanie Szkółka przedstawia informację dotyczącą dostępności Towarów, cen poszczególnych Towarów, terminów realizacji zamówienia. Szkółka związana jest informacjami wskazanymi w zdaniu poprzednim przez okres 3 dni od dnia złożenia odpowiedzi na zapytanie;
  c. w oparciu o informacje uzyskane zgodnie z postanowieniami wskazanymi w lit. b) Klient może złożyć zamówienie;
  d. po uzyskaniu zamówienia Szkółka zobowiązana jest do potwierdzenia realizacji zamówienia. Szkółka wolna jest od obowiązku potwierdzenia zamówienia w sytuacji złożenia przez Klienta zamówienia ustnie i niezwłocznego przystąpienia do realizacji zamówienia.
 5. Potwierdzenie realizacji zamówienia następuje w taki sposób, w jaki zamówienie zostało złożone przez Klienta, lub w inny wybrany przez Szkółkę.
 6. Procedura składania zamówienia wskazana w ust 4 lit a)-d) OWS nie ma zastosowania, gdy Klient składa zamówienie ustnie w siedzibie Szkółki pod warunkiem, że Szkółka wyrazi na to zgodę i niezwłocznie przystąpi do realizacji zamówienia.

§4 Cena i warunki płatności

 1. Wszelkie płatności z tytułu zakupu Towarów dokonywane są przez Klienta w walucie polskiej po doliczeniu niezbędnych podatków, w tym podatku od towarów i usług (Cena). Ceny Towarów podawane są przez Szkółkę zarówno w wartości netto jak i brutto.
 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny za Towar, a także jeśli Towar ma być na zlecenie Klienta transportowany do miejsca wskazanego przez Klienta nie będącego miejscem Siedziby Szkółki zgodnie z postanowieniami §5OWS, Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów transportu.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień §4 ust. 5 OWS zapłata Ceny następuje w momencie wydania Towaru. Na potrzeby ustalenia obowiązku zapłaty Ceny uznaje się, że w razie dostarczania Towaru w inne miejsce niż miejsce Siedziby Szkółki, momentem wydania Towaru jest moment dostarczenia Towaru na miejsce wskazane przez Klienta.
 4. Strony mogą ustalić inny tryb zapłaty Ceny niż wskazany w §4 ust. 3 OWS, w szczególności ustalić, że zapłata Ceny nastąpi po wydaniu Towaru. Ustalenie innego niż wskazany w §4 ust 3 OWS trybu zapłaty nastąpi w oparciu o odrębne ustalenia dokonane pomiędzy Stronami.
 5. Klient pozostaje w zwłoce z zapłatą Ceny, jeśli nie uiści całości Ceny w terminie wskazanym w §4 ust 3 OWS lub w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami §4 ust 4 OWS. W razie zwłoki z zapłatą Ceny Szkółka uprawniona jest do:
  a. dochodzenia odsetek ustawowych za zwłokę;
  b. odstąpienia od umowy po uprzednim wezwaniu do zapłaty Klienta pozostającego w zwłoce.
 6. W razie pogorszenia się sytuacji finansowej Klienta, lub w razie gdy Klient po wykonaniu wcześniejszego zamówienia pozostawał lub pozostaje w zwłoce z zapłatą Ceny, Szkółka jest uprawniona do:
  a. wstrzymania dostawy lub wstrzymania wydania Towaru do czasu zapłaty całości Ceny, lub
  b. żądania odpowiednich zabezpieczeń, lub
  c. odstąpienia od umowy bez ponoszenia z tego tytułu negatywnych konsekwencji.

§5 Odbiór Towaru, transport, opakowanie

 1. Poza przypadkami uzgodnionymi pomiędzy Stronami, Klient zobowiązany jest do odbioru Towaru w miejscu Siedziby Szkółki.
 2. Na zasadzie wzajemnych uzgodnień Strony mogą ustalić warunki i zasady transportu Towaru w miejsce wskazane przez Klienta poza Siedzibą Szkółki. Ustalenie warunków i zasad transportu następuje na mocy odrębnej umowy.
 3. Szkółka zobowiązana jest do sprzedawania Towaru w należytym opakowaniu odpowiadającym właściwościom Towaru. Poprzez właściwe opakowanie uznaje się umieszczenie Towaru w donicy odpowiadającej wielkości Towaru, a także zabezpieczenie Towaru przed uszkodzeniem na czas transportu. 
 4. Kupujący ponosi koszt opakowań dodatkowych (skrzynki, skrzynio palety, palety) niezbędnego do prawidłowego transportowania roślin. Dopuszcza się możliwość zwrotu opakowań o ile ich stan nie uległ pogorszeniu.

§6 Wymiary, różnice

 1. Wszystkie wymiary Towarów podane są orientacyjnie, dopuszcza się odchylenie od podanych wymiarów w wysokości +/- 10 %.
 2. Dopuszcza się różnice pomiędzy roślinami wchodzącymi w skład tego samego gatunku Towaru spowodowane faktem naturalnie występujących różnic w ramach tego samego gatunku.

§7 Odpowiedzialność za wady Towaru

 1. Z uwagi na fakt, iż Towarami są rośliny żywe wymagające dokonywania odpowiedniej pielęgnacji po wydaniu Towaru, Szkółka ponosi odpowiedzialność za wady Towaru jedynie w zakresie wskazanym w §7 ust 1 lit a)-b) OWS. Szkółka ponosi odpowiedzialność w zakresie:
  a. sprzedany Towar odpowiada nazwie, gatunkowi i rozmiarowi, oraz
  b. sprzedany Towar w momencie sprzedaży jest rośliną żywą, zdrową, wolną od chorób oraz szkodników.
 2. W sytuacji gdy Towar będzie pielęgnowany przez podmioty profesjonalne, Szkółka może rozszerzyć zakres swojej odpowiedzialności na okoliczności inne niż wskazane w §7 ust 1 OWS po wcześniejszych uzgodnieniach z Klientem.
 3. Szkółka wolna jest od odpowiedzialności w granicach siły wyższej. Poprzez siłę wyższą rozumie się także, lecz nie wyłącznie: suszę, mróz oraz zaatakowanie Towaru przez szkodniki.
 4. W przypadku niezgodności Towaru z umową Szkółka stosownie do swojego wyboru zobowiązana jest bądź do naprawy Towaru, lub do wymiany Towaru na nowy wolny od wad.
 5. Klient będący przedsiębiorcą zobowiązany jest do zbadania otrzymanego/odebranego Towaru oraz w razie wystąpienia jakichkolwiek wad, za które Szkółka ponosi odpowiedzialność, Klient zobowiązany jest niezwłocznie lecz w terminie nie późniejszym niż 3 (trzy) dni robocze do zgłoszenia Szkółce na piśmie faktu wystąpienia wad i rodzaju wad. W przypadku gdy Klient jest konsumentem zgłoszenie wad następuje stosowanie do przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i o zmianie kodeksu cywilnego. 
 6. Odpowiedzialność Szkółki wygasa, w takim zakresie w jakim na skutek zmian dokonanych przez Klienta powstałych na skutek nieudanej próby usunięcia wad Towaru, Towar uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu. Odpowiedzialność Szkółki nie powstaje, gdy przyczyną uszkodzenia lub zniszczenia Towaru była wadliwa pielęgnacja Towaru przez Klienta.

§8 Odpowiedzialność

 1. Szkółka ponosi odpowiedzialność jedynie w granicach odpowiedzialności za zawinione działania. Szkółka nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe i pogodowe, które uniemożliwiły realizację zamówienia. 

§9 Dane osobowe

 1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Klientów Szkółki oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Szkółkę.
 2. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§10 Postanowienia ogólne

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Towary prezentowane przez Szkółkę nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Szkółka zastrzega sobie możliwość zmiany cen w trakcie sezonu.
 4. Jeśli jakikolwiek postanowienia lub część postanowień zawartych w OWS okażą się być postanowieniami nieważnymi, nie powoduje to nieważności OWS, takie postanowienia zostają zastąpione przez ważne postanowienia.
 5. Niniejsze OWS obowiązują od 01 sierpnia 2012 roku.

Warunki Sprzedaży i Dostawy
Szkółka Roślin Ozdobnych Adam Ważyński
DOROSŁE rośliny w pojemnikach

§1 Definicje

Dla celów niniejszych Warunków Sprzedaży i Dostawy wprowadza się następujące definicje:
 • Szkółka – oznacza Szkółkę drzew i krzewów ozdobnych Adam Ważyński, z siedzibą w Pniewie 37, 99-311 Bedlno, Polska.
 • Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej WSiD) – oznacza niniejszy dokument przedstawiający warunki sprzedaży i dostawy Towaru oferowanego przez Szkółkę, na rynek Polski.
 • Sprzedawca – oznacza pracownika reprezentującego Szkółkę, który odpowiada za przedstawienie oferty oraz przyjęcie i weryfikację zamówienia złożonego przez Klienta.
 • Klient – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która zawarła ze Szkółką umowę cywilnoprawną, w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Szkółki, polegającą na sprzedaży Towaru. Klient jest podmiotem dokonującym zakupu w Szkółce, nabywając tym samym prawa do własności.
 • Strony – oznacza Klienta oraz Szkółkę.
 • Towar – oznacza rośliny oferowane przez Szkółkę do sprzedaży, znajdujące się w Ofercie. Towarem nie jest świadczenie przez Sprzedawców Szkółki usług pielęgnacyjnych, doradczych, projektowych oraz transportowych.
 • Oferta – oznacza przedstawienie Towaru uwzględniające: nazwę łacińską, parametry oraz cenę jednostkową danej pozycji i skierowana jest do Klienta dokonującego zamówienia hurtowego. Oferta nie obejmuje gatunków i odmian posiadanych w Szkółce w niewielkich ilościach.
 • Realizacja zamówienia – oznacza wybór konkretnej partii roślin, przygotowanie Towaru do transportu oraz jego dostarczenie.
 1.  

§2 Postanowienia ogólne

1. Godziny pracy Szkółki:

a. w sezonie (01/04-31/10) – prócz dni świątecznych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-17:00 oraz soboty od 8:00-13:00.

b. poza sezonem (01/11-31/03) – prócz dni świątecznych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00.

2. WSiD są uzupełnieniem informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej Szkółki (www.wazynscy.pl/warunki-sprzedazy).

3. WSiD są integralną częścią wszelkich umów zawartych pomiędzy Stronami i mają zastosowanie do wszystkich ofert, przyjętych zamówień, ich potwierdzeń oraz realizacji. Mają zastosowanie także do sprzedaży Towaru prowadzonej przez internetową Platformą sprzedażową (www.b2b.wazynscy.pl).

4. WSiD są wiążące dla obu Stron w momencie zawarcia umowy pomiędzy Stronami, to jest złożenia Zamówienia, o którym mowa w §5 WSiD.

5. Jeśli jakiekolwiek postanowienia lub część postanowień zawartych w WSiD okażą się być postanowieniami nieważnymi, nie powoduje to nieważności WSiD. Takie postanowienia zostają zastąpione przez postanowienia ważne.

6. WSiD mają charakter przeważający, co oznacza, iż z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych poprzez odpowiednie postanowienia WSiD, wyłącza się stosowanie innych warunków umów, które pozostają w sprzeczności z postawieniami WSiD.

7. W sprawach nieuregulowanych w WSiD, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Szkółką, a Klientem zostaje poddane właściwemu sądowi, najbliższemu siedziby Szkółki.

9. Niniejsze WSiD obowiązują od 01.01.2022 r.

§3 Cena towaru

1. Wszystkie ceny prezentowane w Ofercie są cenami NETTO loco Szkółka i obowiązującymi przy zamówieniach hurtowych, zgodnie z §3 pkt. 3.

2. Wszelkie płatności z tytułu zakupu towaru dokonywane są przez Klienta w walucie polskiej, po doliczeniu podatku od towarów i usług (VAT), wynoszącego 8%.

3. Ceny hurtowe obowiązują przy zamówieniu minimum logistycznego to jest:

  • 10 szt. roślin z odmiany w pojemnikach od C1 do C3,
  • 3 szt. roślin z odmiany w pojemnikach od C5 do C7,5.
  • wartości większej niż 2000 zł NETTO.

W pozostałych przypadkach do cen hurtowych doliczane jest 50% wartości ceny.

4. Przedstawione w ofercie ceny towaru nie obejmują kosztów dodatkowych, w tym opakowań niezbędnych do transportu oraz kosztów transportu.

5. Ceny w Ofercie przyjęte są przed sezonem i Szkółka zastrzega sobie możliwość ich zmiany w trakcie sezonu.

§4 Rabaty

1. Warunkiem otrzymania rabatu jest dokonanie zakupu o jednorazowej wartości potwierdzonego zamówienia powyżej:

 • 7 000 zł – rabat 3%,
 • 10 000 zł – rabat 5%,
 • 15 000 zł – rabat 8%,
 • 25 000 zł – rabat 10%

przy zachowaniu warunków płatności z §6.

2. Najwyższy rabat, uzyskany w danym sezonie, obowiązuje przy kolejnych zamówieniach, niezależnie od ich wielkości. Utrzymuje się on do końca roku kalendarzowego, przy czym Towar musi zostać odebrany w tym samym roku kalendarzowym, w którym przyznany został rabat, a także spełnione musi zostać minimum logistyczne określone w §3, pkt. 3.

Ceny promocyjne oraz rabaty obowiązują wyłącznie przy zachowaniu warunków płatności z §6.

3. Ceny promocyjne oraz rabaty nie łączą się ze sobą, z wyjątkiem dodatkowego rabatu przyznawanego do zamówień złożonych podczas Zielonego ShowRoomu.

4. Rabat do zamówień składanych podczas Zielonego ShowRoomu wynosi 1% i obowiązuje wyłącznie na zamówienia składane podczas wydarzenia.

§5 Zamówienie towaru

1. Złożenie zamówienia na wybrany Towar możliwe jest drogą pisemną – na adres siedziby Szkółki, e-mailową – na adres adam@wazynscy.pl, telefoniczną – na numer +48 603 052 444 lub za pośrednictwem Platformy B2B – www.b2b.wazynscy.pl.

2. Zamówienie dokonane drogą telefoniczną musi zostać potwierdzone przez Klienta w formie pisemnej lub e-mailowej w ciągu dwóch dni roboczych.

3. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia składanego telefonicznie w sytuacji uniemożliwiającej mu jego prawidłowe przyjęcie.

4. Zamówienie zawierać powinno:

 • Nazwę i adres siedziby Klienta (jeżeli adres do korespondencji i dostawy jest inny, Klient winien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę).
 • Nazwę towaru i jego ilość.
 • Formę i termin odbioru.

5. Ustala się następującą procedurę składania zamówienia:

a) W oparciu o otrzymaną Ofertę, Klient składa zamówienie na Towar zgodnie z §5 pkt. 1.

b) Sprzedawca Szkółki potwierdza przyjęcie zamówienia do weryfikacji, przy czym nie jest to tożsame z potwierdzeniem zamówienia. Zamówienia weryfikowane oraz potwierdzane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

c) Sprzedawca po zweryfikowaniu zamówienia przesyła jego potwierdzenie. Zawierać powinno:

  • wstępną rezerwację Towaru,
  • koszt,
  • sposób i termin odbioru Towaru.

Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia jego zgodności.

4) Klient winien w ciągu trzech dni od daty wysłania potwierdzenia zamówienia zgłosić Sprzedawcy swoje uwagi. W przypadku ich niezgłoszenia, potwierdzone zamówienie uznawane jest jako wiążące dla Stron i zostaje przekazane do realizacji.

6. Zmiany lub anulowanie potwierdzonego zamówienia możliwe są wyłącznie na drodze obustronnego uzgodnienia.

7. Szkółka uprawniona jest do obciążenia Klienta za poniesione straty wynikające ze zmiany lub anulowania potwierdzonego zamówienia, a zaliczka w tym przypadku nie jest zwracana.

8. Jeśli Klient wyraźnie nie wyklucza możliwości zmian, Szkółka zastrzega sobie prawo do dokonania zmian na etapie realizacji zamówienia w potwierdzonym zamówieniu na podobną odmianę.

§6 Płatności

1. Po potwierdzeniu zamówienia, Klient zobowiązany jest do uregulowania zaliczki wynoszącej 20% wartości potwierdzonego zamówienia.

2. Zaliczkę należy uiścić bezzwłocznie, po potwierdzeniu zamówienia:

 • na rachunek bankowy Szkółki,
 • przekazem pocztowym na adres siedziby Szkółki,
 • gotówką przy wystawieniu potwierdzenia przyjęcia gotówki.

3. Wpłata zaliczki warunkuje rezerwację Towaru oraz zachowanie cen wynikających z oferty.

4. Jeżeli klient nie dokonał wpłaty zaliczki za zamówiony Towar lub istnieje uzasadniona obawa, że nie wywiąże się on ze swoich zobowiązań płatniczych Szkółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części lub całości potwierdzonego zamówienia.

5. Pełne uregulowanie należności za zamówienie nastąpić musi przed rozpoczęciem jego realizacji.

6. Strony mogą ustalić inny tryb uregulowania należności niż wskazany w §6 pkt. 4, przy czym następuje to w oparciu o odrębne ustalenia dokonane pomiędzy Stronami.

7. W przypadku niedotrzymania uzgodnionych terminów płatności, Szkółka uprawniona jest do:

 • Dochodzenia odsetek ustawowych za zwłokę, według obowiązującej w danym momencie maksymalnej stawki za każdy dzień zwłoki.
 • Egzekwowania należności na drodze windykacji, przy czym koszty te poniesione będą przez Klienta.
 • Wstrzymania realizacji zamówienia lub wydania towaru, do czasu uregulowania należności.

8. Jeśli Klient posiada w stosunku do Szkółki zaległe należności, dokonana przez niego wpłata księgowana jest w pierwszej kolejności na rzecz ich uregulowania.

9. Kupujący zostanie obciążony pełną wartością towaru, jeżeli brak możliwości realizacji potwierdzonego zamówienia powstał w wyniku braku spłaty poprzednich zobowiązań.

§7 Transport

1. Dostawa towaru odbywa się zgodnie z warunkami EXW Szkółka.

2. Szkółka zobowiązana jest do sprzedaży Towaru w należytym opakowaniu, odpowiadającym jego właściwościom, a także jego zabezpieczenia przed uszkodzeniem na czas transportu.

3. Rośliny do transportu są pakowane:

 • na wózkach CC,
 • w skrzyniopaletach,
 • luzem,
 • optymalną kombinacją.

4. Klient ponosi koszt:

 • dodatkowych opakowań, niezbędnych do prawidłowego transportu Towaru,
 • transportu.

5. Dopuszcza się możliwość zwrotu opakowań, o ile ich stan nie uległ pogorszeniu. Kaucja za jedną skrzyniopaletę wynosi 120,00 złotych NETTO.

6. Na zasadzie wzajemnych uzgodnień, Strony mogą ustalić warunki i zasady transportu Towaru w miejsce wskazane przez Klienta, będące poza siedzibą Szkółki. Ustalenie warunków zasad transportu następuje w trakcie składania zamówienia, na mocy odrębnej umowy.

7. Transport towaru może odbyć się poprzez:

 • środek transportu Szkółki,
 • środek transportu Klienta,
 • za pośrednictwem firm transportowych.

8. Orientacyjny termin transportu określany jest przez Klienta na etapie składania zamówienia i stanowi numer tygodnia roku, w którym ma być zrealizowane.

9. W przypadku zamówień jesiennych na kolejny sezon, odbiór Towaru nie może być późniejszy niż 19. tydzień roku.

10. Dokładna data transportu Towaru uzgadniana jest z Klientem w tygodniu poprzedzającym realizację zamówienia, przy czym Szkółka zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia partiami.

11. Zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane, jeżeli Towar opuści Szkółkę do czternastu dni po potwierdzonym terminie transportu.

12. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Szkółka jest zwolniona w części lub całości z dotrzymania terminu dostawy.

13. Niezrealizowane zamówienia pozostają aktualne do realizacji w pierwszym możliwym terminie.

14. Klient zobowiązany jest do podjęcia zamówionego Towaru. W przypadku jego niepodjęcia, z przyczyn niezależnych od podmiotu odpowiedzialnego za transport lub Szkółki, Klient obciążony zostanie za dany Towar zgodnie z jego wartością ofertową.

§8 Etykiety

1. Standardowo do 1 rośliny na 10 sztuk z odmiany dołączana jest 1 etykieta paskowa zawierająca pełną nazwę łacińską produktu.

2. Na życzenie klienta, za dodatkową opłatą, możliwe jest etykietowanie etykietą paskową każdej rośliny.

3. Na życzenie klienta możliwe jest zmodyfikowanie treści występującej na etykiecie paskowej.

4. W większości, rośliny liściaste, owocowe oraz byliny etykietowane są kolorowymi etykietami, które dołączane są do każdej sztuki z odmiany.

5. Szczegóły dot. dostępności etykiet kolorowych posiada Sprzedawca Szkółki.

§9 Wymiary, różnice

1. Wielkość roślin ma charakter orientacyjny i przypada na szczyt sezonu wegetacyjnego.

2. Dopuszcza się różnice pomiędzy roślinami wchodzącymi w skład tej samej odmiany Towaru spowodowane faktem naturalnie występujących różnic w ramach tej samej odmiany.

§10 Gwarancje i reklamacje

1. Z uwagi na fakt, iż Towarem są rośliny żywe, wymagające odpowiedniej pielęgnacji, Szkółka ponosi odpowiedzialność wyłącznie w momencie sprzedaży Towaru, w zakresie:

a) nazwy, gatunku i rozmiaru Towaru,

b) stanu fitosanitarnego Towaru.

2. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru oraz w przypadku niezadowalającego stanu lub jego ilości Towaru, sporządzenia protokołu szkody. Protokół podpisany winien być zarówno przez Klienta jak i przewoźnika i jest on podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

3. W przypadku, gdy za szkodę odpowiedzialność ponosić może Szkółka, Klient winien zgłosić w formie pisemnej faktu ich wystąpienia w ciągu 24h od odbioru Towaru. Szkółka zwolniona jest z odpowiedzialności, w sytuacji w której Klient zaakceptował stan, w którym znajdował się Towar.

4. Telefonicznie składane reklamacje muszą być potwierdzone w formie pisemnej w ciągu dwóch dni roboczych.

5. Klient ma obowiązek odebrania reklamowanego Towaru o obniżonej jakości, uregulowania za niego należności, a także zapewnienia optymalnych warunków dla jego wzrostu, minimalizując jednocześnie potencjalne straty. Definitywne rozliczenie reklamacji powinno nastąpić natychmiast po możliwości oszacowania strat, najpóźniej po 30 dniach od daty otrzymania Towaru.

6. Nie dopuszcza się przyjęcia przez Klienta Towaru z tzw. ,,zastrzeżeniem”.

7. W przypadku niezgodności Towaru z umową, Szkółka stosownie do swojego wyboru zobowiązana jest do wymiany Towaru na nowy, wolny od wad.

8. Szkółka ponosi odpowiedzialność jedynie w granicach odpowiedzialności za zawinione działania, wyłącznie do wysokości faktury za wszystkie uzasadnione, terminowo złożone reklamacje.

9. Szkółka nie ponosi odpowiedzialności za:

 • sprzedany Towar z chwilą dalszej jego odsprzedaży przez Klienta. Klient traci wtedy prawo do zgłaszania reklamacji względem Szkółki.
 • dalszy wzrost zakupionego Towaru, ponieważ związane jest to z czynnikami zewnętrznymi, od niej niezależnymi i nie podlegającymi jej kontroli.
 • utracone koszty produkcji i potencjalnie planowane przez Klienta zyski.
 • szkody wynikające z braku odbioru Towaru lub odbioru po ustalonym przez obie Strony terminie.
 • szkody powstałe po wydaniu Towaru, w tym wadliwa pielęgnacja.
 • szkody wynikające z działań podmiotu odpowiedzialnego za transport roślin.
 • zaistniałe siły wyższe, w tym zdarzenia losowe, które uniemożliwiły realizację potwierdzonego zamówienia.

10. Wszelkie porady i pomoc udzielane są według najlepszej woli i zgodnie z posiadaną wiedzą Szkółki, lecz bez przyjmowania odpowiedzialności za ich wykonanie i skutki.

§11 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Szkółka drzew i krzewów ozdobnych Adam Ważyński, z siedzibą w Pniewie 37, 99-311 Bedlno, Polska, NIP: 775-212-14-77. Adres poczty elektronicznej: adam@wazynscy.pl, tel.: +48 603 052 444.

2. Klient lub osoby go reprezentujące, muszą okazać:

 • Dowód osobisty,
 • W przypadku działalności gospodarczej, wypis z CEIDG.
 • W przypadku spółki, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • numer NIP oraz REGON,
 • Aktualny adres zameldowania.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Szkółkę.

4. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Klientów Szkółki oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy, a także marketingowych.

5. Realizacja umowy rozumiana jest także jako korzystanie przez każdą ze Stron z roszczeń przysługujących jej w ramach tej umowy. Nadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, w szczególności tych wynikających z art. 74 ustawy o rachunkowości.

6. Odbiorcą danych osobowych są osoby i podmioty współpracujące, które są niezbędne dla wykonania umów zawartych pomiędzy Stronami oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany dla dochodzenia roszczeń przez Strony oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości.

7. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

9. Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§12 WŁĄCZ ZIELEŃ!

1. WŁĄCZ ZIELEŃ!, dalej zwane Projektem, to działania Szkółki bazujące na promocji wybranych odmian roślin.

2. W ramach Projektu wybierane są odmiany zgodnie z podziałem na:

 • Roślinę miesiąca – jej promocja trwa podczas bieżącego miesiąca
 • Roślinę tygodnia – jej promocja trwa podczas bieżącego tygodnia.

3. W ramach Projektu, w trakcie trwania promocji danej odmiany, Szkółka udziela na nią dodatkowego rabatu, dalej zwanego Rabatem WŁĄCZ ZIELEŃ, który możliwy jest do wykorzystania zgodnie z §12 pkt. 4.

4. W celu skorzystania z Rabatu WŁĄCZ ZIELEŃ:

 • Odmiany podlegające promocji Projektu muszą zostać zamówione przez Platformę B2B (http://b2b.wazynscy.pl/), przy czym zamówienie musi być zgodne z obowiązującym w Szkółce minimum logistycznym opisanym w §3 pkt. 3.
 • W trakcie finalizacji zamówienia klient musi podać kod rabatowy: WLACZ_ZIELEN w polu do tego przeznaczonym.
 • Kod rabatowy udziela dodatkowego 5% rabatu i obowiązuje wyłącznie na rośliny objęte aktualną promocją projektu.
 • Rabat obejmuje maksymalnie 20 sztuk roślin z odmiany. W przypadku zamówienia większej ich ilości, rośliny objęte rabatem zostaną wyjęte do osobnego zamówienia i potraktowane jako domówienie.
 • Klient, który złożył zamówienie w Szkółce, może w ramach projektu złożyć na nie domówienie przez Platformę B2B, jednak nie później niż na 7 dni roboczych przed ustalonym terminem dostawy towaru.
 • Kod rabatowy możliwy jest do wykorzystania przez jednego użytkownika trzykrotnie w ciągu roku.

5. Szkółka, w zależności od wewnętrznych decyzji, może podjąć decyzję o dodatkowej promocji wizerunku odmian w prasie branżowej oraz własnych środkach promocji takich jak: strona WWW lub konta w mediach społecznościowych.

6. Szkółka zastrzega sobie możliwość do promocji odmian niedostępnych na stanie.

WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY
SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH MARCEL WAŻYŃSKI
DUŻE ROŚLINY Z GRUNTU

§1 Definicje

Dla celów niniejszych Warunków Sprzedaży i Dostawy wprowadza się następujące definicje:
 • Szkółka – oznacza Szkółkę Drzew i Krzewów Ozdobnych Marcel Ważyński, z siedzibą ul. Kasztanowa 10, 99-321 Śleszyn, Polska.
 • Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej WSiD) – oznacza niniejszy dokument przedstawiający warunki sprzedaży i dostawy Towaru oferowanego przez Szkółkę, na rynek Polski.
 • Sprzedawca – oznacza pracownika reprezentującego Szkółkę, który odpowiada za przedstawienie oferty oraz przyjęcie i weryfikację zamówienia złożonego przez Klienta.
 • Klient – oznacza osobę fizyczną lub prawną, która zawarła ze Szkółką umowę cywilnoprawną, w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Szkółki, polegającą na sprzedaży Towaru. Klient jest podmiotem dokonującym zakupu w Szkółce, nabywając tym samym prawa do własności.
 • Strony – oznacza Klienta oraz Szkółkę.
 • Towar – oznacza rośliny oferowane przez Szkółkę do sprzedaży, znajdujące się w Ofercie. Towarem nie jest świadczenie przez Sprzedawców Szkółki usług pielęgnacyjnych, doradczych, projektowych oraz transportowych.
 • Oferta – oznacza przedstawienie Towaru uwzględniające: nazwę łacińską, parametry oraz cenę jednostkową danej pozycji i skierowana jest do Klienta dokonującego zamówienia hurtowego. Oferta nie obejmuje gatunków i odmian posiadanych w Szkółce w niewielkich ilościach.
 • Realizacja zamówienia – oznacza wybór konkretnej partii roślin, przygotowanie Towaru do transportu oraz jego dostarczenie.

§2 Postanowienia ogólne

1. Godziny pracy Szkółki:

a. w sezonie (01/03-30/11) – prócz dni świątecznych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-17:00 oraz soboty od 8:00-13:00.

b. poza sezonem (01/12-28/02) – prócz dni świątecznych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00.

2. WSiD są uzupełnieniem informacji zawartych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej Szkółki (www.wazynscy.pl/warunki-sprzedazy).

3. WSiD są integralną częścią wszelkich umów zawartych pomiędzy Stronami i mają zastosowanie do wszystkich ofert, przyjętych zamówień, ich potwierdzeń oraz realizacji. 

4. WSiD są wiążące dla obu Stron w momencie zawarcia umowy pomiędzy Stronami, to jest złożenia Zamówienia, o którym mowa w §5 WSiD.

5. Jeśli jakiekolwiek postanowienia lub część postanowień zawartych w WSiD okażą się być postanowieniami nieważnymi, nie powoduje to nieważności WSiD. Takie postanowienia zostają zastąpione przez postanowienia ważne.

6. WSiD mają charakter przeważający, co oznacza, iż z wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych poprzez odpowiednie postanowienia WSiD, wyłącza się stosowanie innych warunków umów, które pozostają w sprzeczności z postawieniami WSiD.

7. W sprawach nieuregulowanych w WSiD, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Szkółką, a Klientem zostaje poddane właściwemu sądowi, najbliższemu siedziby Szkółki.

9. Niniejsze WSiD obowiązują od 01.01.2022 r.

§3 Cena towaru

1. Wszystkie ceny prezentowane w Ofercie są cenami NETTO loco Szkółka Śleszyn i obowiązującymi przy zamówieniach hurtowych, zgodnie z §3 pkt. 3.

2. Wszelkie płatności z tytułu zakupu towaru dokonywane są przez Klienta w walucie polskiej, po doliczeniu podatku od towarów i usług (VAT), wynoszącego 8%.

3. Ceny hurtowe obowiązują przy zamówieniu minimum logistycznego to jest:

 • wartości większej niż 3000 zł NETTO,
 • przez podmioty zawodowo zajmujące się branżą ogrodniczą.
 •  

W pozostałych przypadkach do cen hurtowych doliczane jest 50% wartości ceny.

4. Przedstawione w ofercie ceny towaru nie obejmują kosztów dodatkowych, w tym opakowań niezbędnych do transportu oraz kosztów transportu.

5. Ceny w Ofercie przyjęte są przed sezonem i Szkółka zastrzega sobie możliwość ich zmiany w trakcie sezonu.

§4 Rabaty

1. W Szkółce DUŻYCH roślin z gruntu rabaty ustalane są indywidualnie.

§5 Zamówienie towaru

1. Złożenie zamówienia na wybrany Towar możliwe jest drogą pisemną – na adres siedziby Szkółki, e-mailową – na adres marcel@wazynscy.pl, telefoniczną – na numery +48 601 910 363, +48 601 209 667, +48 781 007 122.

2. Zamówienie dokonane drogą telefoniczną musi zostać potwierdzone przez Klienta w formie pisemnej lub e-mailowej w ciągu dwóch dni roboczych.

3. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia składanego telefonicznie w sytuacji uniemożliwiającej mu jego prawidłowe przyjęcie.

4. Zamówienie zawierać powinno:

 • Nazwę i adres siedziby Klienta (jeżeli adres do korespondencji i dostawy jest inny, Klient winien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę).
 • Nazwę towaru i jego ilość.
 • Formę i termin odbioru.

5. Ustala się następującą procedurę składania zamówienia:

a) W oparciu o otrzymaną Ofertę, Klient składa zamówienie na Towar zgodnie z §5 pkt. 1.

b) Sprzedawca Szkółki potwierdza przyjęcie zamówienia do weryfikacji, przy czym nie jest to tożsame z potwierdzeniem zamówienia. Zamówienia weryfikowane oraz potwierdzane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.

c) Sprzedawca po zweryfikowaniu zamówienia przesyła jego potwierdzenie. Zawierać powinno:

 • wstępną rezerwację Towaru,
 • koszt,
 • sposób i termin odbioru Towaru.
 •  

Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia jego zgodności.

4) Klient winien w ciągu trzech dni od daty wysłania potwierdzenia zamówienia zgłosić Sprzedawcy swoje uwagi. W przypadku ich niezgłoszenia, potwierdzone zamówienie uznawane jest jako wiążące dla Stron i zostaje przekazane do realizacji.

6. Zmiany lub anulowanie potwierdzonego zamówienia możliwe są wyłącznie na drodze obustronnego uzgodnienia.

7. Szkółka uprawniona jest do obciążenia Klienta za poniesione straty wynikające ze zmiany lub anulowania potwierdzonego zamówienia, a zaliczka w tym przypadku nie jest zwracana.

8. Jeśli Klient wyraźnie nie wyklucza możliwości zmian, Szkółka zastrzega sobie prawo do dokonania zmian na etapie realizacji zamówienia w potwierdzonym zamówieniu na podobną odmianę za wiedzą Klienta.

§6 Płatności

1. Po potwierdzeniu zamówienia, Klient zobowiązany jest do uregulowania zaliczki wynoszącej 20% wartości potwierdzonego zamówienia.

2. Zaliczkę należy uiścić bezzwłocznie, po potwierdzeniu zamówienia:

 • na rachunek bankowy Szkółki,
 • przekazem pocztowym na adres siedziby Szkółki,
 • gotówką przy wystawieniu potwierdzenia przyjęcia gotówki.

3. Wpłata zaliczki warunkuje rezerwację Towaru oraz zachowanie cen wynikających z oferty.

4. Jeżeli klient nie dokonał wpłaty zaliczki za zamówiony Towar lub istnieje uzasadniona obawa, że nie wywiąże się on ze swoich zobowiązań płatniczych Szkółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części lub całości potwierdzonego zamówienia.

5. Pełne uregulowanie należności za zamówienie nastąpić musi przed rozpoczęciem jego realizacji. Odroczony termin płatności dla zamówień stałych klientów ustalany i potwierdzany jest odrębną umową.

6. Strony mogą ustalić inny tryb uregulowania należności niż wskazany w §6 pkt. 4, przy czym następuje to w oparciu o odrębne ustalenia dokonane pomiędzy Stronami.

7. W przypadku niedotrzymania uzgodnionych terminów płatności, Szkółka uprawniona jest do:

 • Dochodzenia odsetek ustawowych za zwłokę, według obowiązującej w danym momencie maksymalnej stawki za każdy dzień zwłoki.
 • Egzekwowania należności na drodze windykacji, przy czym koszty te poniesione będą przez Klienta.
 • Wstrzymania realizacji zamówienia lub wydania towaru, do czasu uregulowania należności.

8. Jeśli Klient posiada w stosunku do Szkółki zaległe należności, dokonana przez niego wpłata księgowana jest w pierwszej kolejności na rzecz ich uregulowania.

9. Kupujący zostanie obciążony pełną wartością towaru, jeżeli brak możliwości realizacji potwierdzonego zamówienia powstał w wyniku braku spłaty poprzednich zobowiązań.

§7 Transport

1. Dostawa towaru odbywa się zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas składania zamówienia.

2. Szkółka zobowiązana jest do sprzedaży zabezpieczonego przed uszkodzeniem Towaru  na czas transportu.

3. Rośliny do transportu są pakowane:

 • luzem,
 • optymalną kombinacją.

4. Klient ponosi koszt:

 • transportu.

5. Na zasadzie wzajemnych uzgodnień, Strony mogą ustalić warunki i zasady transportu Towaru w miejsce wskazane przez Klienta, będące poza siedzibą Szkółki. Ustalenie warunków zasad transportu następuje w trakcie składania zamówienia.

6. Transport towaru może odbyć się poprzez:

 • środek transportu Szkółki,
 • środek transportu Klienta,
 • za pośrednictwem firm transportowych.

8. Orientacyjny termin transportu określany jest przez Klienta na etapie składania zamówienia i stanowi numer tygodnia roku, w którym ma być zrealizowane.

9. W przypadku zamówień jesiennych na kolejny sezon, odbiór Towaru nie może być późniejszy niż 19. tydzień roku.

10. Dokładna data transportu Towaru uzgadniana jest z Klientem w tygodniu poprzedzającym realizację zamówienia, przy czym Szkółka zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia partiami.

11. Zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane, jeżeli Towar opuści Szkółkę do czternastu dni po potwierdzonym terminie transportu.

12. W przypadku zaistnienia siły wyższej, Szkółka jest zwolniona w części lub całości z dotrzymania terminu dostawy.

13. Niezrealizowane zamówienia pozostają aktualne do realizacji w pierwszym możliwym terminie.

14. Klient zobowiązany jest do podjęcia zamówionego Towaru. W przypadku jego niepodjęcia, z przyczyn niezależnych od podmiotu odpowiedzialnego za transport lub Szkółki, Klient obciążony zostanie za dany Towar zgodnie z jego wartością ofertową.

§8 Etykiety

1. Standardowo do każdej rośliny dołączana jest etykieta paskowa zawierająca pełną nazwę łacińską produktu wraz z jej rozmiarem oraz wskazaniem czy została posadzona w pojemniku, czy bezpośrednio wykopana z gruntu. Wyjątek stanowią rośliny żywopłotowe, do których standardowo dołącza się 1 etykietę do co 10 sztuki. 

2. Na życzenie klienta, za dodatkową opłatą, możliwe jest etykietowanie każdej rośliny urzędową etykietą w formie paszportu roślin.

3. Na życzenie klienta możliwe jest zmodyfikowanie treści występującej na etykiecie paskowej.

4. Szczegóły dot. dostępności etykiet kolorowych posiada Sprzedawca Szkółki.

§9 Wymiary, różnice

1. Wielkość roślin jest sprawdzana w momencie znaczenia roślin do realizacji zamówienia i spełnia co najmniej niższą wartość ze wskazanego zakresu parametru wysokości lub obwodu.

2. Dopuszcza się różnice pomiędzy roślinami wchodzącymi w skład tej samej odmiany Towaru spowodowane faktem naturalnie występujących różnic w ramach tej samej odmiany.

§10 Gwarancje i reklamacje

1. Z uwagi na fakt, iż Towarem są rośliny żywe, wymagające odpowiedniej pielęgnacji, Szkółka ponosi odpowiedzialność wyłącznie w momencie sprzedaży Towaru, w zakresie:

a) nazwy, gatunku i rozmiaru Towaru,

b) stanu fitosanitarnego Towaru.

2. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru oraz w przypadku niezadowalającego stanu lub jego ilości, sporządzenia protokołu szkody/ wniesienia pisemnej reklamacji z wyszczególnieniem jej zakresu oraz dokumentacją w postaci zdjęć.

3. W przypadku, gdy za szkodę odpowiedzialność ponosić może Szkółka, Klient winien zgłosić w formie pisemnej faktu ich wystąpienia w ciągu 24h od odbioru Towaru. Szkółka zwolniona jest z odpowiedzialności, w sytuacji w której Klient zaakceptował stan, w którym znajdował się Towar.

4. Telefonicznie składane reklamacje muszą być potwierdzone w formie pisemnej w ciągu dwóch dni roboczych.

5. Klient ma obowiązek odebrania reklamowanego Towaru o obniżonej jakości, uregulowania za niego należności, a także zapewnienia optymalnych warunków dla jego wzrostu, minimalizując jednocześnie potencjalne straty. Definitywne rozliczenie reklamacji powinno nastąpić natychmiast po możliwości oszacowania strat, najpóźniej po 30 dniach od daty otrzymania Towaru.

6. Nie dopuszcza się przyjęcia przez Klienta Towaru z tzw. ,,zastrzeżeniem”.

7. W przypadku niezgodności Towaru z umową, Szkółka stosownie do swojego wyboru zobowiązana jest do wymiany Towaru na nowy, wolny od wad.

8. Szkółka ponosi odpowiedzialność jedynie w granicach odpowiedzialności za zawinione działania, wyłącznie do wysokości faktury za wszystkie uzasadnione, terminowo złożone reklamacje.

9. Szkółka nie ponosi odpowiedzialności za:

 • sprzedany Towar z chwilą dalszej jego odsprzedaży przez Klienta. Klient traci wtedy prawo do zgłaszania reklamacji względem Szkółki.
 • dalszy wzrost zakupionego Towaru, ponieważ związane jest to z czynnikami zewnętrznymi, od niej niezależnymi i nie podlegającymi jej kontroli.
 • utracone koszty produkcji i potencjalnie planowane przez Klienta zyski.
 • szkody wynikające z braku odbioru Towaru lub odbioru po ustalonym przez obie Strony terminie.
 • szkody powstałe po wydaniu Towaru, w tym wadliwa pielęgnacja.
 • szkody wynikające z działań podmiotu odpowiedzialnego za transport roślin.
 • zaistniałe siły wyższe, w tym zdarzenia losowe, które uniemożliwiły realizację potwierdzonego zamówienia.

10. Wszelkie porady i pomoc udzielane są według najlepszej woli i zgodnie z posiadaną wiedzą Szkółki, lecz bez przyjmowania odpowiedzialności za ich wykonanie i skutki

§11 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Marcel Ważyński, z siedzibą w ul. Kasztanowa 10, 99-321 Śleszyn,Polska, NIP: 775-260-66-25. Adres poczty elektronicznej: marcel@wazynscy.pl, tel.: +48 601 910 363.

2. Klient lub osoby go reprezentujące, muszą okazać:

 • Dowód osobisty,
 • W przypadku działalności gospodarczej, wypis z CEIDG.
 • W przypadku spółki, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • numer NIP oraz REGON,
 • Aktualny adres zameldowania.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Szkółkę.

4. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Klientów Szkółki oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy.

5. Realizacja umowy rozumiana jest także jako korzystanie przez każdą ze Stron z roszczeń przysługujących jej w ramach tej umowy. Nadto, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia wszelkich obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, w szczególności tych wynikających z art. 74 ustawy o rachunkowości.

6. Odbiorcą danych osobowych są osoby i podmioty współpracujące, które są niezbędne dla wykonania umów zawartych pomiędzy Stronami oraz w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Dane będą przetwarzane przez okres wymagany dla dochodzenia roszczeń przez Strony oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości.

7. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

8. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

9. Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przewiń na górę